Відповідно до частини другої статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Тобто формально для продовження договору оренду комунального майна можна нічого не робити, він буде продовжений автоматично. Закон не розрізняє у цьому випадку оренду на конкурсній та неконкурсній основах.

Однак потрібно враховувати, що продовження договору оренди повинно залежати від волі орендодавця. Тобто відповідне питання доцільно виносити на розгляд відповідного органу чи особи. Бо інакше може скластися ситуація, що рішення фактично прийме не орендодавець або уповноважена посадова особа, а спеціаліст, який займається контролем на виконанням договорів або посадова особа, яка повинна винести питання на розгляд відповідного органу. Крім того, закінчення терміну договору є оптимальним моментом для внесення в нього змін. Оскільки під час дії договору внесення до нього змін обумовлене взаємною згодою сторін.

Тому, на нашу думку, доцільно по кожному договору, який необхідно продовжити приймати відповідне рішення, а також укладати договір про внесення змін до договору оренди.

Потрібно враховувати, що частиною другою статті 11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» передбачено проведення нової оцінка об’єкта оренди для продовження договору у разі якщо на момент продовження дії договору остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому.

27.09.2011

Положеннями частини другої статті 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачено, що депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності – інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації. У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету.

Разом з тим, згідно з положеннями частини першої статті 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» у разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. З працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір. Цей договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради (абзац другий частини першої статті 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

Згідно з положеннями частини п’ятої статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посада керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету ради не може бути збережена за особою, що перейшла на іншу виборну посаду, оскільки законодавством на час її відсутності не передбачено можливості прийняття іншої особи. Тобто інша особа, яка затверджена на цю посаду, має строк своїх повноважень до завершення строку повноважень виконавчого комітету, а не на час відсутності основного працівника.

Потрібно враховувати, що посада керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету ради є виборною (стаття 3 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування») і строк роботи на ній обмежується строком повноважень відповідного складу виконавчого комітету (частини перша-третя статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Таким чином, на нашу думку, збереження посади керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету ради за депутатом, який працює у раді на постійній основі, не передбачено. Також він не має і права на збереження середньої заробітної плати, що передбачене абзацом другим частини другої статті 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Оскільки посада керівника структурного підрозділу не передувала виборній посаді, яку особа займала як депутат місцевої ради, то підстав для збереження такої посади також не вбачається.

23.09.2011

 

   Стаття 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Закон), що закріплює власні повноваження сільських, селищних, міських рад, та стаття 78 Закону, що регулює дострокове припинення повноважень рад, не містять права рад на дострокове припинення власних повноважень.

    Законом передбачено лише такі випадки дострокового припинення повноважень рад.

    1.       За рішенням уповноваженої особи (територіальна громада, Верховна Рада України):

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання (частина перша статті 78 Закону).

    2.       За фактом втрати можливості зібрати у раді кворум (більше половини депутатів від загального складу ради) у разі дострокового припинення повноважень відповідної кількості депутатів (частина шоста статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Однак у цьому випадку потрібно враховувати, що у радах які формуються за пропорційною системою, вибулих депутатів заступають особи, що є наступними у виборчих списках. Можливості відмови від місця у виборчому списку та виключення із нього Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» не передбачено.

12.10.2011

Відповідно до частин восьмої та десятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у разі якщо посади сільського голови та секретаря ради є вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради. У цьому випадку, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради. Законом прямо не передбачено як продовжувати розпочату сесію, а лише як її скликати та провести.

На нашу думку, це питання є суто організаційним і його повинна вирішити сама рада. Виходом із ситуації може бути розгляд у одному рішенні питання щодо дострокового припинення повноважень секретаря ради та питання уповноваження одного з депутатів на подальше ведення сесії. Голосування питання про дострокове припинення повноважень секретаря ради повинно проводитися таємно (частина третя статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Вказане рішення повинен підписати ще секретар ради. Всі наступні рішення прийняті в період після звільнення старого секретаря ради і до обрання нового секретаря ради, а також рішення про обрання нового секретаря підписує депутат ради уповноважений на ведення сесії ради. Це ж стосується і протоколів пленарних засідань. Питання про обрання наступного секретаря ради бажано поставити відразу ж після питання про дострокове припинення повноважень попереднього і не затягувати з розглядом цього питання.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у разі якщо посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного сільського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень пропозицію щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради. Якщо є дві групи депутатів, кожна з яких складає половину від загального складу ради, і при цьому кожна з них висуває свого кандидата на посаду секретаря ради, то на таємне голосування доцільно поставити спочатку одну кандидатуру, а потім у разі потреби – іншу. Або ж включити у бюлетень відразу дві кандидатури. За результатами таємного голосування по двох кандидатурах оформляється рішення ради про обрання на посаду однієї особи на посаду (у разі набрання більшості голосів від загального складу ради) та про відхилення кандидатури іншої особи. Таємність голосування може змінити розстановку сил. У іншому випадку потрібно домовлятися, оскільки відсутність секретаря ради, який у даному випадку повинен виконувати обов’язки керівника виконавчого комітету ради, паралізує роботу виконавчого комітету ради.

10.11.2011

Частиною другої статті 92 Земельного кодексу України встановлено, що право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:

підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності;

громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації;

релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності.

Разом з тим, у інших землекористувачів, що набули це право раніше набрання чинності Земельним кодексом України, це право зберігається і надалі. Так пункт 6 Перехідних положень Земельного кодексу України, який встановлював обов’язковість переоформлення права постійного користування земельними ділянками на право власності або право оренди, було визнано неконституційним Рішенням Конституційного Суду України від 22.09.2005 № 5-рп/2005.

Стаття 108 Цивільного кодексу України передбачає, що зміна організаційно-правової форми юридичної особи є її перетворенням. У разі перетворення до нової юридичної особи переходить усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи. Тобто у разі зміни організаційно-правової форми підприємства до його правонаступника переходить і те право на земельну ділянку, яке йому належало.

Після зміни організаційно-правової форми юридичній особі згідно вимог Закону України "Про землеустрій", Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 22.06.2009 № 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2009 за № 735/16751, та Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 04.05.1999 № 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.1999 за № 354/3647, необхідно звернутися до ліцензованої організації та замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо переоформлення державного акта на право власності на земельну ділянку виданого юридичній особі до її реорганізації.

02.11.2011

1. В ч. 1 ст. 134 Земельного кодексу України визначено, що землі комунальної власності обов’язково продаються в порядку земельних торгів. Не підлягають продажу на земельних торгах земельні ділянки комунальної власності або права на них у разі, що перелічені в ч. 2 ст. 134 Земельного кодексу України.
2. Ч. 5 ст. 137 Земельного кодексу України визначає, що земельні торги проводяться у порядку, встановленому законом. Такий закон сьогодні відсутній.
3. В минулі роки в законах про держбюджет було передбачено, що порядок проведення аукціонів (земельних торгів) затверджується Кабінетом Міністрів України. В Законі України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» таких норм не передбачено.
Отже, органи місцевого самоврядування в 2011 році не можуть здійснювати продаж земельних ділянок шляхом земельних торгів, оскільки порядок їх проведення законодавчо не визначений.
19.10.2011

Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», який набув чинності з 1 жовтня 2011 року, внесено зміни до статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування для жінок встановлено на рівні 60 років. Міського голову позбавлено право продовжувати термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
Іншими словами, будь-яка жінка, яка не досягла 60-річного віку має право працювати в органах місцевого самоврядування. Тобто підстав для звільнення для ще працюючих жінок, які не досягли 60 років, не вбачаємо. Такі жінки за їх бажанням можуть продовжити працювати. Видання розпорядження міського голови з цього питання непотрібно, оскільки це питання врегульовано законом.

17.11.2011

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» після досягнення граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування посадові особи місцевого самоврядування за рішенням відповідного голови можуть бути залишені на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розписом, на умовах строкового трудового договору. Частиною четвертою статті 10, статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» право добирати та приймати на службу помічників, радників (патронатну службу) мають голови районних, районних у містах, обласних рад, Київський та Севастопольський міський голова та міські голови (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення).

Разом з тим, робота на посаді радника в даній ситуації до стажу державної служби входитиме, але цей стаж не дасть права на пенсію державного службовця. Це пов’язано з тим, що частиною першою статті 37 Закону України «Про державну службу» передбачено право на   одержання   пенсії   державних  службовців  для чоловіків за таких умов:

1)      досягнення  віку  62  роки;

2)      наявність страхового стажу,  необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої  статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування",  у тому числі  стажу  державної служби  не менш як 10 років;

3)      робота на посадах державних службовців на час досягнення зазначеного віку.

Остання умова недотримується.

Однак, припускаємо, що вказаній особі термін перебування на службі продовжувався розпорядженням міського голови на термін більший ніж 62 роки. Відповідно до пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» чоловіки,  які  досягли  граничного  віку перебування  на державній службі,  дипломатичній службі,  службі в органах місцевого самоврядування - 62 років і які на день набрання чинності   цим   Законом   перебувають  відповідно  на  державній, дипломатичній  службі  або   на   службі   в   органах   місцевого самоврядування  на  підставі  прийнятого  в  установленому законом порядку рішення про продовження терміну їх перебування на  службі, можуть перебувати відповідно на державній, дипломатичній службі чи на службі в органах місцевого самоврядування до закінчення терміну такого продовження.

Тобто у такому випадку граничний вік перебування на службі буде вищим за 62 роки і у разі дотримання інших умов у вказаної особи виникне право на пенсію державного службовця.

Звертаємо увагу, що 09.12.2011 Верховна Рада прийняла Закон (проект Закону № 9266 від 06.10.2011), яким підвищюється граничний вік для всіх посадових осіб місцевого самоврядування до 65 років.

12.12.2011

У зверненнях та інформаційних запитах, які надходять до міської ради, її виконкому, міського голови та окремих структурних підрозділів виконкому міської ради, містяться персональні дані фізичних осіб, які звертаються (ПІБ, адреса, статус, телефон). Але відповідно до зазначеного Закону персональні дані мають бути точними, достовірними, у разі необхідності – оновлюватися (ст. 6). У більшості випадків звернення та інформаційні запити надсилаються фізичною особою без перевірки достовірності даних, які особа вказує у своєму зверненні, та можуть бути неправдивими (особливо це стосується гарячої телефонної лінії). Тому такі дані про фізичну особу не можливо ідентифікувати. Виникає питання, чи є звернення громадян та інформаційні запити базою персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних»?

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» первинними  джерелами  відомостей  про  фізичну  особу  є:
видані на її ім'я документи; 
підписані нею документи; 
відомості, які особа надає про себе.
Тому на нашу думку відомості отримані від фізичної особи за її підписом можуть включатися до бази персональних даних.

19.12.2012

Відповідно до частини п’ятої статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Закон) на сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом. Частина перша статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» встановлює, що депутат місцевої ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради. Кожний депутат місцевої ради у раді має один голос. Частина друга статті 59 Закону України передбачає, що рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. Тому голос міського голови зараховується так само як і голос депутата міської ради.

Звертаємо увагу, що при визначенні кворуму на засіданні ради враховуються лише депутати ради. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради (частина одинадцята статті 46 Закону). Це питання є організаційним і його не можна віднести до повноважень депутата місцевої ради.

В Україні загальний склад місцевих рад визначається парними числами. У разі участі міського голови на пленарному засіданні загальний склад ради збільшується на одиницю. Але це не впливає на визначення більшості, оскільки вона буде однаковою як і з парним так і непарним загальним складом ради для даної ситуації.

24.11.2011